Photo News » พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28

พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28

27 สิงหาคม 2020
0

alivesonline.com : สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทนพระองค์ในการเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนำไปสร้างสรรค์งานวิชาการให้มีความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อไป ในการนี้ นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และคณะ ร่วมต้อนรับและมอบมาลัยข้อพระกร ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี