New Issues » มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

2 ธันวาคม 2020
0

alivesonline.com : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือสำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องเอ็กซิบิชั่น ฮอสล์ 5 – 6 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำหรับงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน สันติวิธีสู่พื้นที่ปลอดภัย” โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย พิธีพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ ประจำปี 2563 จำนวน 1,056 แห่ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับพระราชทาน การแสดงนิทรรศการสดุดีพระเกียรติคุณพระบรมวงศานุวงศ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนในการดำเนินงาน

กองทุนแม่ของแผ่นดินได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 16 ในปัจจุบัน มีหมู่บ้านชุมชนที่เข้าร่วมรวมจำนวน 24,455 แห่ง โดยถือเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ก่อให้เกิดเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” อันเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามในการร่วมใจกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของคนในหมู่บ้านชุมชน เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของตนเองในการร่วมกันขจัดภัยยาเสพติดตามแนวทางสันติวิธี บนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคม ความรู้รักสามัคคี และการสร้างความสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหาต่าง ๆ โดยที่ผ่านมาหมู่บ้านชุมชนหลายแห่งสามารถพลิกฟื้นเป็นหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ก่อเกิดพลังในการแก้ไขปัญหา และต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน นำมาซึ่งความสงบสุขและความปลอดภัยร่มเย็นในหมู่บ้านชุมชน