New Issues » “ทีเส็บ” เน้นทำงานร่วมท้องถิ่น ชูพัทยา “มหานครแห่งไมซ์ภาคตะวันออก”

“ทีเส็บ” เน้นทำงานร่วมท้องถิ่น ชูพัทยา “มหานครแห่งไมซ์ภาคตะวันออก”

27 มิถุนายน 2019
0

alivesonline.com : “ทีเส็บ” ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ตามแผนยุทธศาสตร์ EEC ของรัฐบาล ร่วมทำงานกับเมืองพัทยา – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เมืองพัทยาเป็น “มหานครแห่งไมซ์ภาคตะวันออก” เต็มรูปแบบ เตรียมจัดตั้งสถาบันไมซ์แห่งอาเซียน ควบคู่สำนักงานสาขาทีเส็บแห่งแรกในพัทยา

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” เปิดเผยว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา “ทีเส็บ” มีนโยบายการทำงานเชิงรุกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์โดยเน้นการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคมากขึ้น โดยล่าสุดร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และเมืองพัทยา ในการผลักดันแนวทางการพัฒนา “เมืองไมซ์พัทยา” หรือ “PATTAYA MICE City” ให้ยกระดับขึ้นเป็น “อีอีซีมหานครแห่งไมซ์” หรือ “EEC MICETROPOLIS” เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคตะวันออกภายใต้ยุทธศาสตร์หลักคือ การส่งเสริมภาพลักษณ์ “พัทยาเมืองใหม่” หรือ “Neo Pattaya” เพื่อพลิกโฉมเมืองพัทยาในฐานะมหานครแห่งไมซ์ อันเป็นเมืองที่เป็นหัวใจของพื้นที่ EEC โดยเมืองพัทยามุ่งเน้นการพัฒนาครบวงจรทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบของประชาชนทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองแห่งไมซ์ต้นแบบอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานร่วมกันครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานเต็มรูปแบบทั้งด้านการพัฒนาและการส่งเสริมตลาดไมซ์ ร่วมจัดทำแผนดึงการจัดงานประชุมนานาชาติ งานประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินค้า งานเมกะอีเว้นท์ ตลอดจนงานระดับโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล เพื่อสร้างเวทีการทำธุรกิจและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีส่งเสริมการขยายตัวของทุกอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น งานทางด้าน Airshow, งาน PATA Destination Marketing Forum 2019 เป็นต้น การร่วมส่งเสริมการตลาดไมซ์เมืองพัทยาในงานเทรดโชว์ของอุตสาหกรรมไมซ์ในต่างประเทศร่วมกัน เช่น ประเทศเยอรมนี อเมริกา สเปน เป็นต้น

นายจิรุตถ์ กล่าวอีกว่า พัทยาเป็นเมืองจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ภาคตะวันออก ด้วยความเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ ทั้งยังมีที่พักโรงแรมและศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ รวมถึงมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางสูงสุดเป็นอันดับ 3 รองจากกรุงเทพฯ และภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทันสมัย มีชื่อเสียงระดับโลก ตลอดจนมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของรัฐบาล นับเป็นเมกะโปรเจกต์ของประเทศไทยในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งการขยายสนามบินอู่ตะเภาและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เชื่อมต่อระบบการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในการผลักดันการพัฒนาธุรกิจไมซ์ของเมืองพัทยาในฐานะไมซ์ซิตี้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางไมซ์ภาคตะวันออกที่จะเชื่อมต่อการพัฒนาไมซ์ในพื้นที่ทั้งหมด กระจายความเจริญและรายได้สู่ชุมชนในภูมิภาค ตอบโจทย์ทั้งแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ 20 ปี รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศอีกด้วย

นายจิรุตถ์ กล่าวด้วยว่า ในปีงบประมาณ 2563 “ทีเส็บ” ยังเตรียมเปิดตัวโครงการบูรณาการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ EEC ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อพัฒนาเส้นทางไมซ์ใหม่รองรับการเพิ่มกลุ่มนักธุรกิจผู้เข้าร่วมงานไมซ์ในเขตพื้นที่ EEC ทั้งในรูปแบบการพัฒนาเส้นทางการจัดกิจกรรมก่อน หรือหลังการประชุม การจัดอินเซนทิฟให้กลุ่มนักธุรกิจ และกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพัฒนาต่อยอดจากโครงการเส้นทางไมซ์ใหม่ผ่าน 7 มุมมอง หรือ 7 MICE Magnificent Themes มุ่งเน้นจัดกิจกรรมไมซ์ในสถานที่และพื้นที่ของชุมชนในเมืองพัทยา เช่น วิสาหกิจชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย, ชุมชนนาเกลือ โดยใช้งบประมาณพัฒนาโครงการร่วมกันในปี 2562 กว่า 6.5 ล้านบาท

“จากแคมเปญส่งเสริมการตลาดไมซ์ประเทศไทยปี 2562 หรือ Thailand : REDEFINE Your Business Events ทีเส็บ ยังเตรียมพลิกโฉมเมืองพัทยาให้เป็นมหานครแห่งไมซ์เต็มรูปแบบ ทั้งด้านการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานสถานที่ บุคลากรด้านไมซ์เพื่อรองรับการขยายตัวของการจัดงานเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านไมซ์ในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวะศึกษา การจัดตั้งสถาบันไมซ์แห่งอาเซียน หรือ ASEAN MICE Institute เพื่อให้ EEC เป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาศักยภาพธุรกิจไมซ์ของภูมิภาค และขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางจัดงานเชิงธุรกิจในอาเซียน”

ขณะเดียวกัน “ทีเส็บ” กำลังศึกษาสถานการณ์ตลาดและความพร้อมของการพัฒนาไมซ์ในพื้นที่ EEC เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ รวมถึงการจัดทำไมซ์โมเดลเพื่อการพัฒนาไมซ์รูปแบบพิเศษเฉพาะในพื้นที่ EEC (MICE Model) เนื่องจากมีการกำหนดให้ EEC เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไมซ์ และเป็นเขตผ่อนปรนกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการจัดงาน ทั้งการประชุมและงานแสดงสินค้าในพื้นที่ รวมถึงสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้จัดงานและนักเดินทางธุรกิจเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ

“ในส่วนของเมืองพัทยาได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการพัฒนาธุรกิจไมซ์ โดย ทีเส็บ ได้ร่วมกับเมืองพัทยาเพื่อหารือแนวทางจัดตั้งสำนักงานสาขาของทีเส็บในเมืองพัทยา และเป็นศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนไมซ์ในภาคตะวันออกอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ในพื้นที่เมืองพัทยาและ EEC อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง” นายจิรุตถ์ กล่าวในตอนท้าย

อนึ่ง ในปี 2561 เมืองพัทยาทำรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นมูลค่า 16,064 ล้านบาท มีนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ จำนวน 169,629 คน และชาวไทย จำนวน 1,789,966 คน