New Issues » ดีป้า ปั้นแคมเปญ Thai Skill ศูนย์กลางเรียนรู้ออนไลน์

ดีป้า ปั้นแคมเปญ Thai Skill ศูนย์กลางเรียนรู้ออนไลน์

19 พฤศจิกายน 2019
0

alivesonline.com : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดตัวแคมเปญ “Thai Skill – พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ” หวังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ มุ่งส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การสร้างรายได้และอาชีพให้มั่นคงยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล 30 ล้าน Digital Citizen ที่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเปิดเวทีแบ่งปันไอเดียสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาอาชีพ ร่วมชิงทุนในการต่อยอดการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อส่งต่อความรู้ รวมกว่า 1 แสนบาท 

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า” เปิดเผยว่า ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิต รวมถึงสร้างโอกาสจนเกิดเป็นความท้าทายใหม่ ๆ ส่งผลให้เกิดการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี จากแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “ดีป้า” ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) ที่เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล

“ดีป้า” มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนากำลังคนของประเทศให้พร้อมก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ.2561-2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้เกิด 30 ล้านพลเมืองดิจิทัล เข้าถึงบริการ ใช้ข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีอย่างเป็นประโยชน์และเหมาะสม ล่าสุด “ดีป้า” จึงเปิดตัวแคมเปญ “Thai Skill – พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ” หวังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ โดยการส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การสร้างรายได้และอาชีพให้มั่นคงยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในการส่งเสริมทักษะความรู้โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม และชุมชน รวมถึงสังคมและท้องถิ่น

“จุดเริ่มต้นของโครงการฯ สืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ในขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจขึ้นมาใหม่ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทั้งยังสามารถสร้างผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีอยู่เดิม ประชาชนและธุรกิจที่ไม่ปรับตัว หรือปรับตัวไม่ทันจะถูกแทนด้วยธุรกิจใหม่และการบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่ดีกว่า สะดวกกว่า และประหยัดกว่าในรูปแบบของบริการออนไลน์ ดีป้า จึงได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ในระดับฐานรากเพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ โดยมีภารกิจคือพัฒนากำลังคนดิจิทัลเป็นรากฐานที่สำคัญ ดังนั้น การส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน ตลอดจนการส่งเสริมทักษะประชาชนให้มีศักยภาพรับกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยดีป้า จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ ภาคประชาชน”

สำหรับ โครงการ “Thai Skill – พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ” มุ่งส่งเสริมการยกระดับทักษะของประชาชนทุกคนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสร้างเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัลช่องทางออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียที่เข้าถึงและใช้งานได้ผ่านและยูทูป โดยสร้างสรรค์คอนเทนต์นำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานและการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทุกระดับเพื่อเสริมทักษะความรู้ใหม่ ๆ และยังเป็นการส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ในกลุ่มประชาชนคนไทยที่สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและสะดวกต่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถยกระดับทักษะเหล่านี้ไปสู่การประกอบอาชีพ สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมการส่งต่อความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย

โครงการนี้ยังถูกถ่ายทอดผ่านแพลตฟอร์ม Thai Skill  ออกเป็น 2 ประเภท ประกอบไปด้วย 1.องค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพที่สามารถนำไปปฏิบัติและสร้างอาชีพได้ง่าย ได้แก่ เกษตรกรรม คหกรรม  ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาส่งต่อกันมา จึงควรอนุรักษ์องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพต่อไป 2.ทักษะสนับสนุนการประกอบอาชีพที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที ได้แก่ ทักษะดิจิทัล ภาษา บัญชี เป็นต้น ที่สามารถนำไปต่อยอดและเสริมศักยภาพให้กับประชาชนในการสื่อสารติดต่อ หรือทำการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคอนเทนต์ที่คาดหวังว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะคนไทยสู่การสร้างรายได้และอาชีพให้มั่นคงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ Thai Skill ยังได้ร่วมมือกับเหล่า Youtuber ในการแบ่งปันคอนเทนต์น่ารู้ต่าง ๆ กับ Thai Skill อีกด้วย

ดร.ณัฐพล กล่าวอีกว่า ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จะครอบคลุมถึงประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ การขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาตนเองของประชาชน ที่ต้องเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐานสำคัญ

Thai Skill นอกจากจะแบ่งปันเนื้อหาการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของทุก ๆ คนแล้ว การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้สนใจยังถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ Thai Skill ซึ่งในส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันสร้างสังคมการเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยเปิดเวทีในการแบ่งปันปันไอเดียและทักษะอาชีพต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่สร้างสรรค์และส่งต่อสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงของการเกษตร ภาษา ดิจิทัล และอื่น ๆ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถอัปโหลดคลิปวีดีโอลงบนโซเชียลมีเดียของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก หรือยูทูป พร้อมใส่แฮชแท็ก #ThaiSkill แล้วลงทะเบียนผ่านทาง Inbox ในเฟซบุ๊กของโครงการ จากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกและมอบรางวัลเป็นทุนการต่อยอดการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมกว่า 1 แสนบาท พร้อมร่วมเวิร์คชอปพิเศษกับ “เทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนต์ความรู้สไตล์ Youtuber”

ดร.ณัฐพล ล่าวในตอนท้ายว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มของโครงการ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเกิดการแบ่งปันความรู้หรือไอเดียที่เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และมีการสร้าง Youtube Playlist บน Youtube Channel ของโครงการเพื่อรวบรวมไอเดียเป็นความรู้ให้กับผู้อื่น อันเป็นการส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การแบ่งปันความรู้ และการต่อยอดสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สำหรับช่องทางติดตามมีทั้ง Facebook Fanpage : Thai Skill พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สามารถกด Following และติดดาวกันได้เพื่ออัปเดตข้อมูลดี ๆ เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://web.facebook.com/DEPAThaiSkill และ YouTube Channel : Thai Skill พัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ