กทปส. ชู “ชุมชนปิล็อก” พื้นที่ต้นแบบพัฒนาโครงการ Digital Literacy

alivesonline.com : “กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ” สานต่อแนวทางการพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการ USO Net ชายขอบ มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนในชุมชนและส่งเสริมโอกาสทางการค้า รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมเมือง ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

นายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผยว่า การพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบันต้องให้ความสำคัญในส่วนของพัฒนาพื้นที่ทั่วประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะความสำคัญในพื้นที่ชุมชนในต่างจังหวัด หรือพื้นที่ห่างไกล หรืออาจเรียกว่าชุมชนชายขอบของประเทศ ซึ่งการพัฒนาพื้นที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีบทบาทสำคัญ โดยที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้พัฒนาโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบมาแล้วกว่า 3.92 พันหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ชายขอบได้รับการเข้าถึงการบริการด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึง อันจะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทั้งภาคการศึกษา การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และการท่องเที่ยวในพื้นที่

ล่าสุด (กทปส.) ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อสร้างโอกาสและการค้าให้แก่ชุมชนในพื้นที่ USO Net ชายขอบ ในพื้นที่ชุมชน ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นการผลักดันศูนย์ต้นแบบ Digital Literacy ของชุมชน พร้อมทั้งออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่และสังคมในชุมชน เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต ตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดการสร้างโอกาสทางศึกษาให้คนในพื้นที่พร้อมกัน

นายนิพนธ์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน ชุมชนปิล็อก ยังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของประเทศไทย ซึ่ง กทปส. มั่นใจว่าศูนย์ต้นแบบ Digital Literacy ของชุมชนจะสามารถผลักดันให้เทคโนโลยีและระบบอินเทอร์เน็ตสร้างโอกาสให้ชุมชนและประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร โดยมุ่งหวังว่า ศูนย์ฯ ดังกล่าวจะเป็นการเชื่อมสังคมในชุมชนเข้าถึงกัน เกิดการรวมกลุ่มเกิดการฝึกอบรมมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง และสามารถเดินหน้าในด้านต่าง ๆ ให้ชุมชนได้ด้วยตัวเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ คือ มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ ขยายศักยภาพในทางเศรษฐกิจของคนให้กับชุมชน ประชาชนในพื้นที่สามารถให้บริการ USO Net อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการพัฒนาความรู้ เข้าถึงโอกาสในการสร้างรายได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ขยายช่องทางการค้าขายสินค้า สามารถสานต่อธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่สามารถนําไปพัฒนาหมู่บ้านอื่น ๆ ที่อยู่ภายในเขตบริการ USO Net ได้ในอนาคต

นายนิพนธ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ศูนย์ต้นแบบ Digital Literacy ของชุมชน ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้ส่งเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ความเร็วอย่างน้อย 30/5 mbs) พร้อมจัดให้มีบุคลากรประจําศูนย์ อย่างน้อย 2 คน วางแผนจัดทำสื่อการเรียนรู้ประกอบการฝึกอบรมในแต่ละเรื่องในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย หรือสื่ออินโฟกราฟฟิก จำนวนอย่างน้อย 20 สื่อ เผยแพร่ในเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ พร้อมทั้งฝึกอบรมผู้นำชุมชน จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง เพื่อสร้างการพัฒนาด้าน Digital Literacy ให้เข้าถึงการศึกษาและการค้า ตลอดจนบริการด้านการท่องเที่ยวให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นประตูสู่โอกาสในการเดินหน้าพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และในอนาคตจะเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์สู่พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากอย่างแน่นอน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *