New Issues » [ชมคลิป] “ทีเส็บ” มั่นใจแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” สร้างรายได้ระยะสั้น 70 ล้านบาท

[ชมคลิป] “ทีเส็บ” มั่นใจแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” สร้างรายได้ระยะสั้น 70 ล้านบาท

26 กุมภาพันธ์ 2020
0

alivesonline.com : “ทีเส็บ” ขานรับมติคณะรัฐมนตรี กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระยะสั้น คลอดแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” แจกบัตรกำนัล 2 หมื่นบาทให้กลุ่มบริษัทจัดงานประชุมสัมมนานำทริป 40 คนขึ้นไปเดินทางทั่วประเทศ ตั้งเป้ากระจายเพิ่มนักเดินทาง 2-4 หมื่นคน พร้อมกระจายรายได้ไปชุมชนและท้องถิ่น 70 ล้านบาท ระหว่าง ก.พ.-ก.ค.63 มุ่งสู่เป้าหมายนักเดินทางไมซ์ในประเทศกว่า 36,395,000 คน สร้างรายได้ 127,100 ล้านบาท ในปี 63

ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะสั้น เพื่อกระตุ้นตลาดและเพิ่มค่าใช้จ่าย ส่งเสริมกลุ่มองค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศผ่านการจัดงานประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น เพื่อกระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ นั้น

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวยังเห็นชอบถึงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ โดยให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาให้กับพนักงานภายในประเทศไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของรายจ่ายตามจริงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 “ทีเส็บ” จึงเร่งผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้แคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” โดยเปิดตัวโครงการแรกในการกระตุ้นการเดินทางประชุมสัมมนาสำหรับกลุ่มองค์กรบริษัทเอกชนระยะสั้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2563

จากการสำรวจของ “ทีเส็บ” เกี่ยวกับสถิติของอุตสาหกรรมไมซ์ พบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีการจัดประชุมสัมมนาและเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ (Incentives) 20,251 งาน มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,935,030 คน คิดเป็นการประชุมขององค์กรบริษัทเอกชนจำนวน 17,499 งาน เป็นนักเดินทางจากบริษัทเอกชนที่มาประชุมสัมมนา 1,732,410 คน สร้างรายได้กว่า 4,097 ล้านบาท โดยปัจจุบันองค์กรบริษัทเอกชนยังคงมีการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานและคู่ค้าเป็นประจำตลอดปี

“การกระตุ้นตลาดการประชุมของกลุ่มองค์กรบริษัทเอกชนให้หันมาประชุมสัมมนาและเดินทางในประเทศจึงสามารถดำเนินการได้ทันที ประกอบกับมาตรการลดหย่อนภาษีเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้องค์กรบริษัทเอกชนมีการจัดประชุมสัมมนาในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการใช้จ่ายและกระจายรายได้ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในภูมิภาค โดยกำหนดเป้าหมายระยะแรกของแคมเปญว่าจะสามารถกระตุ้นการจัดประชุมขององค์กรบริษัทเอกชนได้ไม่น้อยกว่า 500 กลุ่ม หรือเฉลี่ย 2-4 หมื่นคน พร้อมสร้างรายได้กว่า 70 ล้านบาท”

นายจิรุตถ์ กล่าวอีกว่า ภายใต้แคมเปญมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” แบ่งออกเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการกระตุ้นบริษัท (Corporate) สนับสนุนกลุ่มองค์กรบริษัทภาคเอกชนในการจัดประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศ ในรูปแบบบัตรกำนัล (Voucher) มูลค่า 2 หมื่นบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น เป็นการดำเนินงานร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และสมาชิกผู้ประกอบการไมซ์กว่า 200 หน่วยงาน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคเอกชนผ่านกลไกของกิจกรรมไมซ์ในประเทศ โดยบริษัท หรือองค์กรภาคเอกชนที่ขอการรับการสนับสนุนจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย (Destination Management Company / DMC) หรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอำนาจ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคม หรือสมาพันธ์ที่เป็นสมาชิกของ สทท. ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีแผนจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน 6 กิจกรรม ได้แก่ การจัดประชุม (Meetings) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel) การอบรมสัมมนา (Trainings / Seminars) กิจกรรมนอกสถานที่ทำการของบริษัท (Outings) กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Team buildings) หรือกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

สำหรับเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนคือ กิจกรรมจัดขึ้นคนละจังหวัดกับที่ตั้งของบริษัทนั้น ๆ มีวันพักค้างอย่างน้อย 1 คืน มีผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อย 40 คนขึ้นไปต่อกลุ่ม โดยต้องสมัครเข้าร่วมโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนวันดำเนินกิจกรรม และจัดกิจกรรมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยจะได้รับเงินสนับสนุนในรูปแบบบัตรกำนัล (Voucher) มูลค่า 2 หมื่นบาทต่อกลุ่ม และให้ดำเนินการจัดงานผ่าน DMC ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งผ่านการรับรองจาก สทท. โดยเป็นสมาชิกผู้ประกอบการไมซ์ ได้แก่ DMC โรงแรมที่พัก ศูนย์ประชุม บริการขนส่ง และแหล่งนันทนาการต่าง ๆ อยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่พร้อมต้อนรับและให้บริการนักเดินทางด้วยมิตรไมตรี โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.thaimiceconnect.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือเมื่อปิดรับครบจำนวน

2.มาตรการสนับสนุนทางด้านภาษี โดยให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง เพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายของภาคเอกชน ผ่านการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม และกระจายสู่พื้นที่สู่ภูมิภาค โดยปัจจุบันบริษัทเอกชนมีการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานและคู่ค้าเป็นประจำทั้งในและต่างประเทศ แต่เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นเช่นกัน มาตรการลดหย่อนภาษีจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้บริษัทเอกชนจัดประชุมสัมมนาในประเทศเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

3.การส่งเสริมการจัดประชุมภาครัฐ กระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศของหน่วยงานภาครัฐ โดยการจัดประชุมภาครัฐกระจายไปสู่ทุกภูมิภาค เนื่องจากการจัดประชุมของภาครัฐมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากมีการปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้สถานที่ประชุมของภาคเอกชน จะช่วยสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อ และการจ้างงานเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมไมซ์

นายจิรุตถ์ กล่าวด้วยว่า “ทีเส็บ” วางแผนส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” สำหรับกลุ่มองค์กรบริษัทเอกชน โดยเตรียมการสร้างการรับรู้แคมเปญผ่านช่องทางการสื่อสาร ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้กับบริษัทเอกชน สัมผัสประสบการณ์จัดประชุมสัมมนาในประเทศในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมองค์กรบริษัทเอกชนจัดประชุมสัมมนาในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมแรกคือ การจัดกิจกรรมแฟมทริปนำร่อง นำคณะผู้บริหารระดับสูงองค์กรและสื่อมวลชนกว่า 50 ราย สัมผัสประสบการณ์ร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนา ณ ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี พร้อมหารือความร่วมมือพร้อมแสดงเจตนารมณ์ในการจัดประชุมสัมมนาในประเทศ ณ โรงแรมอมารี พัทยา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรบริษัทเอกชนร่วมใจกันจัดประชุมสัมมนาในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่ชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสื่อมวลชน อาทิ แถลงข่าว การจัดทำสกู๊ปประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยรายงานความคืบหน้ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ ตลอดจน กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อ เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการทั้งทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์ โดยให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนสมาคม บริษัทเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ มีส่วนร่วมเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความคิดเห็นและประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาในประเทศ รวมถึงร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรหน่วยงานจัดประชุมในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในประเทศผ่านสื่อครบวงจร โดยคาดว่าในปี 2563 จะมีนักเดินทางไมซ์ในประเทศกว่า 36,395,000 คน สร้างรายได้ 127,100 ล้านบาท

สำหรับองค์กรบริษัทเอกชน ที่สนใจขอรับการสนับสนุนแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” สามารถสมัครและศึกษารายละเอียดได้ที่ www.thaimiceconnect.com หรือ สอบถามได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ส่วนภูมิภาค) โทร.0 2694 6000 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มิถุนายน 2563 โดยจะต้องเดินทางประชุมสัมมนาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563