New Issues » “ออมสิน” เปลี่ยนเวลาเปิดสาขา ถึงวันที่ 30 เม.ย.63

“ออมสิน” เปลี่ยนเวลาเปิดสาขา ถึงวันที่ 30 เม.ย.63

15 เมษายน 2020
0

alivesonline.com : ธนาคารออมสิน แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการสาขาเป็นกรณีพิเศษ ในช่วงที่ไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด เฉพาะสาขาที่เปิดบริการ 5 วัน เป็นเวลาเดียวกัน 09.00-15.00 น. ระหว่างวันที่ 16-30 เม.ย.63

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน การทำธุรกรรม การปฏิบัติงาน ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวัน ขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือ รวมทั้งการปรับปรุงการให้บริการและดูแลประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดตามสถานการณ์ ซึ่ง ธนาคารออมสิน มีภารกิจให้บริการทางการเงินตามปกติและในสถานการณ์ปัจจุบันได้ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนให้เข้าถึงบริการทางการเงินตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีช่องทางการให้บริการต่าง ๆ เช่น สาขา, แอปพลิเคชัน MyMo, เครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์, อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง เป็นต้น อีกทั้งต้องให้บริการภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยของการเสี่ยงติดเชื้อด้วย โดยในส่วนของสาขาธนาคารออมสินนั้น ได้ปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับประกาศของรัฐบาล กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สาขาของธนาคารออมสินที่เปิดให้บริการ 5 วันต่อสัปดาห์นั้น ปัจจุบันมีเวลาเปิด-ปิดให้บริการไม่พร้อมเพรียงกัน ซึ่งเกิดจากปริมาณการทำธุรกรรมและความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ เช่น สาขาในตลาดสด ในพื้นที่ศูนย์ราชการ ย่านการค้า เป็นต้น รวมถึงสาขาที่เพิ่งแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของรัฐบาล ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บริการสับสน ธนาคารออมสิน จึงขอปรับเปลี่ยนเปิด-ปิดสาขาที่เปิดให้บริการ 5 วันต่อสัปดาห์เป็นกรณีพิเศษ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 และให้เป็นเวลาเดียวกันทั้งหมด คือ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2563

อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ต่าง ๆ ของธนาคารฯ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของ ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ที่ได้ขอความร่วมมือให้ยกเว้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเดินทาง เพื่อใม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างและเป็นการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย