New Issues » อว.แก้วิกฤติ COVID-19 จ้างงานเดือนละ 9 พันบาท

อว.แก้วิกฤติ COVID-19 จ้างงานเดือนละ 9 พันบาท

29 เมษายน 2020
0

alivesonline.com : “สุวิทย์ เมษินทรีย์” แก้วิกฤติคนตกงานช่วง COVID–19 ผุดโครงการ “อว.สร้างงาน” จ้างงานประชาชน 1 หมื่นคน ไม่จำกัดอายุ – วุฒิการศึกษา- สาขาวิชา – ไม่เกี่ยงประสบการณ์ ให้ค่าตอบแทนเดือนละ 9 พันบาท ระยะเวลา 5 เดือน แถมทำแล้วอยากพัฒนาทักษะไปประกอบอาชีพใหม่ เปิดโครงการการบ่มเพาะธุรกิจให้ฟรี

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า กระทรวง อว. จัดทำ “โครงการ อว. สร้างงาน” สำหรับประชาชนที่ว่างงาน อันเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  ซึ่งจะเป็นการจ้างงานประชาชน จำนวน 1 หมื่นคน เป็นระยะเวลา 5 เดือน มีค่าตอบแทนให้เดือนละ 9 พันบาท ไม่ได้จำกัดอายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ผู้สนใจติดต่อ โทร.0 2610 5330-31

“โครงการ อว. สร้างงาน” จะรับผู้ว่างงานเข้ามาทำงานภายใต้หน่วยงานของ กระทรวง อว. จำนวน 42 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นหน่วยงานจ้างงานที่จะจ้างงานประชาชนให้มาทำงานภายใต้ภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ โดยผู้ได้รับการจ้างงาน นอกจากจะได้งานทำแล้วยังจะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไป โดยหน่วยงานจ้างงานทั้ง 42 แห่งของ กระทรวง อว. จะทำหน้าที่รับสมัคร การมอบหมายงาน การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน การฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน การติดตามและประเมินผล เป็นต้น โดยหากผู้ที่ได้รับการจ้างงานต้องการนำทักษะที่ได้รับการจากการทำงานไปประกอบอาชีพใหม่ยังสามารถเข้าร่วมโครงการการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยงานของ กระทรวง อว.ได้อีกด้วย

สำหรับหน่วยงานที่จะจ้างงาน ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ 39 แห่ง โดยงานที่ผู้ที่ได้รับการจ้างจะไปทำงานกระจายอยู่ในท้องถิ่น หรือชุมชนต่าง ๆ มากกว่า 1.5 พันชุมชน โดยจะทำงานเน้นหนักการพัฒนาชุมชนเมือง ชุมชนชนบท อาทิ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน ทำการช่วยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่สำคัญต่อการเฝ้าระวัง  ช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางในด้านสาธารณสุขชุมชน การพัฒนาระบบ Smart Farming ในชุมชน ทำการช่วยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรในชุมชน ช่วยในการวางแผนการพัฒนาระบบ Smart Farming รายเกษตรกร ช่วยในการจับคู่เทคโนโลยีที่เหมาะสม ช่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farming ที่สามารถดำเนินการได้ในระยะสั้น การจัดการขยะชุมชน ช่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะที่สามารถดำเนินการได้ในระยะสั้น การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ช่วยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้อง ช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ การบริหารจัดการน้ำชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ช่วยงานสำรวจข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ยังจะให้ไปทำโครงการคืนผืนป่าให้ประชาชน ซึ่งผู้ที่ได้รับการจ้างงานจะต้องปฏิบัติงาน ได้แก่ การสำรวจพื้นที่การจัดทำเขตหมู่บ้าน การจัดทำแผนจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การสำรวจข้อมูลรายแปลง เป็นต้น ซึ่งจะครอบคลุมการทำงานในพื้นที่ 2,324,037 ไร่ 16 จังหวัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทำเรื่อง โครงการช่วยเหลือการผลิตแก่เอสเอ็มอีและโอทอปในโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร  ซึ่งผู้ที่ได้รับการจ้างงานจะต้องปฏิบัติงาน ได้แก่ การวางแผนการผลิต การใช้เครื่องมือในการผลิต การควบคุมการผลิต การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และ กองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ไปช่วยเหลือเกษตรกร โดยการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปช่วย ซึ่งผู้ที่ได้รับการจ้างงานจะต้องปฏิบัติงาน ได้แก่ การช่วยในเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วง เทคโนโลยีการจัดเก็บและยืดอายุของผลผลิตมะม่วง การช่วยผลิตชุดปลูกผัก การช่วยแปรรูปผลไม้ในรูปผลไม้แช่แข็ง เป็นต้น

“โครงการ อว.สร้างงาน แม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นระยะเวลา 5 เดือน แต่จะเป็น 5 เดือนที่มีค่าหากผู้เข้าร่วมโครงการนำไปต่อยอดหรือนำทักษะที่ได้รับการจากการทำงานไปประกอบอาชีพใหม่ ซึ่ง กระทรวง อว.พร้อมที่จะเปิดรับให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยงานของ กระทรวง อว. ได้เลย โดยในระยะต่อไป กระทรวง อว. ได้เตรียมเสนอของบประมาณในส่วนของ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อการจ้างงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชน เกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อย” ดร.สุวิทย์ กล่าวในที่สุด