New Issues » ป.ป.ส.จัดโครงการ YouthTubers ชวนคนรุ่นใหม่ส่งคลิปผลงานสร้างสรรรค์

ป.ป.ส.จัดโครงการ YouthTubers ชวนคนรุ่นใหม่ส่งคลิปผลงานสร้างสรรรค์

23 มิถุนายน 2020
0

alivesonlinecom : ป.ป.ส.เปิดตัว YouthTubers สร้างพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ใช้ยาเสพติด “Save Zone, No New Face” เสริมสร้างศักยภาพแสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ ชวนเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี รวมกลุ่ม 2-5 คน ส่งคลิปเข้าประกวด ชิงโอกาสพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ผลงานกับวิทยากรชื่อดัง “น้าเน็ก – เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา” “บี้ เดอะสกา” “เบ๊นซ์ อาปาเช่” ฯลฯ พร้อมฃิงรางวัลเงินสดรอบสุดท้ายรวม  1.5 แสนบาท

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า ในโลกปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างมากในการเป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ของคนทุกช่วงวัย ทั้งที่เป็นเรื่องทั่วไปหรือเรื่องที่มีความเฉพาะเจาะจง สำนักงาน ป.ป.ส. ได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่าประชากรที่อยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี หรือเยาวชนเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจและใช้สื่อสังคมออนไลน์มาก ดังนั้น จึงเห็นถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชน โดยการสร้างพื้นที่ให้เยาวไทยได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการทำเนื้อหาในเรื่องที่ตนเองรัก หรือชอบเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ และจะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือและพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหาของตนเองส่งประกวดภายใต้ โครงการ “Save Zone, No New Face” (YouthTubers)

ภายใต้โครงการนี้เยาวชนไทยจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานโดยผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เช่น “น้าเน็ก” (เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) “บี้ เดอะสกา” (กฤษณ์ บุญญะรัง) และ “เบ๊นซ์ อาปาเช่” (อัครเดช โยธาจันทร์) เป็นต้น ร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคในการสร้างเนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเทคนิคการใช้โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และการถ่ายวิดีโออย่างมืออาชีพ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปคิดสร้างสรรค์จัดทำวีดิทัศน์สั้น (Short Clip) เพื่อส่งเข้าประกวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยในสังคมออนไลน์ด้วยการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกและแสดงความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดโอกาสการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โครงการ YouthTubers สนับสนุนเยาวชนไทยได้แสดงถึงศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ในตัวเอง รวมถึงผลักดันให้เหล่าเยาวชนได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปีที่มีความสนใจในการสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยการส่งคลิปเข้าประกวดประเภททีม ทีมละไม่เกิน 2-5 คนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า และระดับอาชีวศึกษา ได้พัฒนาความสามารถ และทักษะอย่างต่อเนื่องผ่านคอร์สเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์โครงการ เพื่อต่อยอดแนวความคิด ขับเคลื่อนแรงบันดาลใจและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่ง

สำหรับการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกรอบแรกในประเภทละ 20 ทีม (รวม 40 ทีม ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าและอาชีวศึกษา) เข้าสู่การเรียนตัวต่อตัว พร้อมเรียนรู้ในการเป็น YouthTubers อย่างเข้มข้นกับเหล่าวิทยากรอย่างใกล้ชิด ผ่านโปรแกรม Zoom และพัฒนาผลงานเพื่อเข้าประกวดชิงเงินรางวัลในการประกวดรอบสุดท้าย ส่วนเกณฑ์การประกวดคลิปสั้นภายใต้โครงการ มีรางวัลจำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่ามากถึง 1.5 แสนบาท แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า/อาชีวศึกษา รางวัลชนะเลิศ 3 หมื่นบาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1.5 หมื่นบาท รองชนะเลิศอันดับสอง 1 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติยศและรางวัลชมเชยจำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 5 พันบาท

ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมโครงการนี้ โดยเยาวชนที่อยู่ในเกณฑ์และสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก 40 ทีมในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 4 กันยายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.savezonenonewface.com