Mice&Travel » กระทรวงการท่องเที่ยวฯ – ม.ศิลปากร ร่วมพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ – ม.ศิลปากร ร่วมพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

10 กรกฎาคม 2020
0

alivesonline.com : เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563-2567 โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมลงนาม

ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงบทบาทและคุณูปการของการพัฒนาบุคลากรขององค์กรในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน จึงได้ร่วมมือกันในการระดมทรัพยากร ด้านบุคลากร ด้านความรู้ นวัตกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูดสุด โดยขอบเขตทางวิชาการที่ทั้งสองหน่วยงานตกลงร่วมมือกัน ได้แก่ 1.การพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ 2.ส่งเสริมให้มีการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมทางนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ของบุคลากรร่วมกัน 3.การประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ด้านงานวิชาการ การวิจัยนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา 4.ส่งเสริมกิจกรรมขององค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนและพัฒนาการฝึกประสบการณ์นักศึกษาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร และ 5.ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายในการให้ทั้งสองหน่วยงานร่วมพัฒนาบุคลากรทางการนันทนาการ ท่องเที่ยวและกีฬา

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว ยังจะช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังจะเป็นการช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวของไทยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นภายหลังเกิดวิกฤติสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ให้มากขึ้น