etc » เริ่ม 20 ก.ค.63 กปน.เปิดลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรม

เริ่ม 20 ก.ค.63 กปน.เปิดลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรม

11 กรกฎาคม 2020
0

alivesonline.com : ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง การประปานครหลวง (กปน.) เปิดลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยจะเริ่มคืนตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นั้น

การประปานครหลวง (กปน.) กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่าเป็นความจริง โดยจะเปิดลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประเภท ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและอื่น ๆ (R2) เกือบ 6 แสนราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยผู้ใช้น้ำที่ขอเงินประกันคืนจะต้องมีชื่อตรงกับผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ โดยเริ่มเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนในช่องทางหลักของกปน. ได้ตั้งแต่บัดนี้โดยไม่จำกัดระยะเวลา พร้อมเริ่มคืนเงินตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ/ หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก) ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ / สำหรับนิติบุคคลที่ยังดำเนินการอยู่ จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

1.หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจ (ไม่เกิน 1 เดือน)

2.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

3.หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคล

4.หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมที่ดิน (ไม่เกิน 1 เดือน) กรณีนิติบุคคลอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร และสำเนาบัตรประชาชนผู้จัดการนิติบุคคล

5.รายงานการประชุมใหญ่ฯ กรณีนิติบุคคลอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร (ถ้ามี)

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ที่ www.mwa.co.th หรือ โทร.1125